تبلیغات
سید جمال الدین اسد آبادی - شعر مربوط به سید جمال الدین اسد ابادی
جمعه 21 بهمن 1390

شعر مربوط به سید جمال الدین اسد ابادی

   نوشته شده توسط: روح ا.. سایبر    

زنده رود از خاکدان ما بگوی

از زمین و اسمان ما بگوی

خاکی و چون قدسیان روشن بصر

از مسلمانان بده ما را خبر

فطرتش از مشرق و مغرب بری است

گر چه او از روی نسبت خاوری است

                                                                                                      اقبال لاهوری